Povjerenstvo za edukaciju i akreditaciju

Ispis

Povjerenstvo za edukaciju i akreditaciju HDEK-a bavit će se pitanjima edukacije članova HDEK-a, kao i uvjetima za obavljanje pojedinih zahvata, stjecanja pokroviteljstva HDEK-a, akreditaciji edukacijskih centara i slično. Tijekom endoskopskih kongresa ovo Povjerenstvo će uređivati i voditi odgovarajuću tematsku sjednicu. Za predsjednika Povjerenstva izabran je Prof. Miroslav Bekavac - Bešlin.

Na Skupštini HDEK-a održanoj 18. 11. 2010. u Splitu, tijekom 10. hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije, potvrđena je uloga Povjerenstva u poboljšanju regulative, pravilnika i ostalih aktivnosti vezanih za edukaciju u endoskopskoj kirurgiji u RH. Prof. dr. Miroslav Bekavac - Bešlin, kao predsjednik Povjerenstva, će predložiti UO HDEK-a članove Povjerenstva, a nakon čega će Povjerenstvo još jednom pregledati predloženi Pravilnik za edukaciju HDEK-a i predložiti UO konačan tekst.

28. 12. 2010. Nakon održanih konzultacija i web-sjednice, UO HDEK-a je izabrao članove Povjerenstva za edukaciju:

1. Miroslav Bekavac - Beslin, predsjednik
2. Velimir Rahelić, član
3. Goran Augustin, član
4. Đana Vanjak - Bielen, specijalizant - član

 

PRIJEDLOG PRAVILNIKA ZA EDUKACIJU HDEK-a

 

Upravni odbor Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju dana xxxxx, na sjednici održanoj dana xxxx. godine donosi

 

 

PRAVILNIK

O MEDICINSKOM USAVRŠAVANJU HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ENDOSKOPSKU KIRURGIJU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Medicinsko usavršavanje (u daljnjem tekstu: MU) podrazumijeva sve oblike poslijediplomskog usavršavanja koji se organiziraju u bolnicama i / ili fakultetima, a kojih je pokrovitelj Hrvatsko društvo za endoskopsku kirurgiju (u daljnjem tekstu HDEK-a), izvan redovite edukacije u sklopu studija, specijalizacije i / ili poslijediplomskih studija.

Polaznici mogu biti doktori medicine ili drugi stručnjaci čija je djelatnost usko vezana uz sadržaj predmeta MU-a.

 

Članak 2.

Programi MU-a usmjereni su temeljnom obrazovanju, profesionalnoj edukaciji, općem medicinskom obrazovanju i užem specijalističkom obrazovanju.

MU omogućava polaznicima:

 

 • obnovu znanja stečenih u dodiplomskom i poslijediplomskom studiju, dosadašnjoj profesionalnoj edukaciji
 • stjecanje novih znanja u skladu s napretkom medicinske struke i znanosti,
 • stjecanje znanja i vještina koje im omogućavaju samostalno obavljanje neke djelatnosti u okviru medicinske struke ili struke koja je povezana s medicinskom strukom.

 

 

Članak 3.

Svi oblici MU-a prilagođavaju se zahtjevima europskog sustava prijenosa bodova (ECTS) i zahtjevima Europske unije medicinskih specijalista (UEMS) radi vrednovanja obrazovanja, usporedivosti vrste i kvalitete nastave, priznavanja programa MU-a u drugim europskim zemljama te omogućavanja međunarodne mobilnosti medicinskog osoblja.

 

 

Članak 4.

Ovaj Pravilnik usklađen je s općim aktima Hrvatske liječničke komore (u daljnjem tekstu: HLK) i Hrvatskog liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ) te Zakonom o zdravstvenoj zaštiti s ciljem uspostavljanja jedinstvenih mjerila za ustrojstvo, način organiziranja i provođenja MU-a, kontrole kvalitete nastave, te vrednovanja obrazovanja tj. ocjenjivanje i bodovanje različitih oblika MU-a.

 

 


Članak 5.

Sudjelovanjem u pojedinom obliku SMU-a polaznik stječe:

 • bodove prema ECTS sustavu (za MU koja se organizira u suradnji s medicinskim fakultetima),
 • bodove prema Pravilniku HLK-a koji su uvjet za odobrenje za rad (licenciranje) prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (ukoliko voditelj odgovarajući tečaj i prijavi HLK-u),
 • potvrdnicu da je stekao znanja i vještine u određenoj djelatnosti koje mu omogućavaju samostalnu primjenu određenih znanja i vještina u slučaju kada je polaznik završio naobrazbu koja je za to previđena ovim Pravilnikom.

 

 

Članak 6.

MU koji mogu biti pod pokroviteljstvom HDEK-a obuhvaća:

 • tečajeve,
 • predavanja,
 • sastanke radnih grupa,
 • seminare,
 • individualno usavršavanje,
 • konzultacije, kliničke konferencije i vizite,
 • tiskane, video i računalske načine obrazovanja (primjena Interneta i drugih načina prijenosa informacija kompjuterskom tehnologijom),
 • druge oblike prenošenja znanja i informacija.

 

Program MU-a odvija se u ovim osnovnim oblicima :

1. poslijediplomski tečaj stjecanja znanja,

2. individualno obrazovanje.

 

 

Članak 7.

Prijedlozi za održavanje MU upućuju se Povjerenstvu HDEK-a za edukaciju. Povjerenstvo HDEK-a od tri člana bira UO HDEK-a. Mandat Povjerenstva je 2 godine.

Povjerenstvo vrši recenziju prijedloga za MU. Konačan zaključak Povjerenstva potvrđuje UO.

 

 

Članak 8.

Po završetku obrazovanja polaznik dobiva potvrdnicu, ovisno o vrsti obrazovanja i kategoriji tečaja, kojom stječe određena prava.

U svim navedenim oblicima MU-a polaznik stječe odgovarajući broj bodova koji se vrednuje u provjeri stručnosti u postupku odobrenja za samostalan rad.

 

 

 


II. MJERILA ZA PRIHVAĆANJE I PROVOĐENJE PROGRAMA MU-a

 

Članak 9.

Program MU-a mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

·        da se MU zasniva na znanstvenim temeljima medicine i njezinim etičkim načelima;

·        da voditelj svojim životopisom i popisom svojih relevantnih radova dokaže kvalificiranost u znanstvenoj grani u koju spada predloženi program, te nastavno iskustvo;

·        da predavači svojim životopisom i popisom svojih relevantnih radova dokažu kvalificiranost u znanstvenoj grani u koju spada predloženi program, te nastavno iskustvo;

·        da Povjerenstvo nakon recenzije programa i sadržaja tečaja dade pozitivno mišljenje o programu SMU-a.

 

 

Članak 10.

Povjerenstvo prijedlog može vratiti predlagatelju na nadopunu ili uputiti UO HDEK-a.

Povjerenstvo vraća prijedlog predlagatelju ako nije sačinjen u skladu sa sadržajem ovoga Pravilnika ili ako recenzent ima primjedbe na program i sadržaj obrazovanja.

Povjerenstvo upućuje prijedlog UO s mišljenjem, ako zaključi da postoji potreba za održavanjem tečaja, da program zadovoljava kriterije kvalitete, da postoje prostorni i kadrovski uvjeti za održavanje tečaja.

 

 

Članak 11.

Voditelj tečaja ima funkciju direktora tečaja, te je odgovoran i za financijsko praćenje poslovanja tečaja.

Iznimno se financijsko poslovanje tečaja može provesti putem drugih pravnih osoba (tvrtke, agencije, HLZ-a, HLK-a) na zahtjev voditelja tečaja.

Administrativne poslove i rad sa strankama obavlja voditelj tečaja, odnosno fizička ili pravna osoba koju on ovlasti.

 

 

Članak 12.

Od prihoda tečajeva i drugih oblika MU-a podmiruju se troškovi organiziranja, administrativnog i financijskog praćenja tečaja:

·        tiskanje i otprema programa

·        osigurava prostor (dvorane) za održavanje nastave

·        osigurava tehnička podrška tečaja (nastavna pomagala – dijaprojektori, grafoskopi, multimedijalni projektori, razglas i dr.)

·        financijsko praćenje tečaja (uplate, isplate, knjiženje troškova...)

·        administrativnu podršku

·        tiskanje i otprema potvrdnica

 

HDEK-a nije odgovoran za financijsko praćenje tečaja.

 

 

Članak 13.

Tečajevi stjecanja znanja i tečajevi individualnog obrazovanja obvezno završavaju ispitom. Ispit se provodi u obliku koji je ovim Pravilnikom predviđen za pojedini oblik obrazovanja.

Ispit se polaže pred povjerenstvom od tri člana, koje imenuje voditelj tečaja.

 

 

Članak 14.

O tijeku ispita vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži imena pristupnika, pojedinačne bodovne rezultate pismenog / usmenog testa / ispita i završni rezultat ispita svakog pristupnika.

Zapisnik potpisuje voditelj tečaja.

Tijekom tečaja obvezno se provodi i anonimna anketa o kvaliteti održane nastave i uspješnosti tečaja.

 

 

Članak 15.

Po završenom tečaju i ispitima voditelj daje UO pisano izvješće u kojemu daje sažetak tečaja, stručnu ocjenu uspješnosti tečaja i obrađene rezultate provedene ankete kao i broj i profil polaznika te rezultate ispita.

Povjerenstvo razmatra izvješće te ga prihvaća, odbija ili upućuje na doradu.

 

 

Članak 16.

Potvrdnica koju prima polaznik tečaja sadrži:

·        ime i prezime, nadnevak i mjesto rođenja pristupnika kojem se izdaje potvrdnica,

·        naziv tečaja,

·        vrijeme održavanja tečaja i oznaku stečenih znanja i vještina,

·        nadnevak polaganja ispita.

 

Potvrdnica može biti napisana na hrvatskom i / ili engleskom jeziku, a potpisuju je voditelj tečaja, odnosno mentor.

 

 

Članak 17.

U Tajništvu HDEK-a vodi se posebna knjiga s popisom polaznika kojima su izdane potvrdnice.

 

 

III. POSTUPAK PRIJAVE TEČAJA I PROGRAMA MU

 

Članak 18.

Prijava tečaja MU-a mora sadržavati slijedeće:

·        naslov tečaja, koji mora odražavati obrazovni cilj tečaja,

·        obrazloženi zahtjev voditelja tečaja uz kojega prilaže nastavni plan i program tečaja i potpisane suglasnosti nastavnika koji će izvoditi nastavu,

·        opis obrazovnih ciljeva, opis znanja i vještine za koje će polaznici biti osposobljeni,

·        uvjete kojima moraju udovoljavati polaznici ovisno o vrsti tečaja,

·        prijedlog anonimne ankete,

·        prijedlog sastava ispitnog povjerenstva i načina vršenja ispita (ukoliko je potrebno),

·        primjerak knjige predavanja, skripte ili udžbenika.

 

 

Članak 19.

Polaznici tečaja primaju obvezno do početka nastave pisane materijale ili popis literature.

 

 

Članak 20.

Tečajevi koji se ponavljaju, a prethodno su prošli postupak odobravanja prema odredbama ovoga Pravilnika također se prijavljuju i prolaze evaluaciju Povjerenstva, po skraćenom postupku, bez ponovnog odobravanja od strane UO, ukoliko Povjerenstvo zaključi da program i sadržaj nije bitno izmijenjen.

 

 

Članak 21.

Naziv Edukacijski centar Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju iz pojedinog dijela edukacije koju izvršava, može zatražiti organizacijska jedinica (odjel, klinika, bolnica, laboratorij, fakultet ili sl.) koja kontinuirano, svake godine kroz najmanje 3 godine, održava tečajeva iz odgovarajućeg područja pod pokroviteljstvom HDEK-a, a u skladu s ovim Pravilnikom.